numery alarmowe

Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

Strona Główna / Komenda Powiatowa / Wydziały / Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

Samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowskich
Kierownik komórki organizacyjnej: sekc. Adrian Wesołowski

Nr tel. 0 95 747 20-96 wew. 105

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich należy w szczególności:

 

1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu  oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 13. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 14. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

 

2. W zakresie spraw techniki:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 3. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 4. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 5. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 6. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.