numery alarmowe

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

Strona Główna / Komenda Powiatowa / Wydziały / Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

Kierownik komórki organizacyjnej: kpt. mgr inż. Mariusz Wolanicki
Nr tel.  95 747 20 96 wew. 104

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno - rozpoznawczych należy w szczególności:

 

1. W zakresie spraw kontrolno - rozpoznawczych:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegającym poważnym awariom przemysłowym;
 15. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
 16. nadzorowanie i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy.

 

2. W zakresie spraw obronnych:

 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
 2. koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 

3. W zakresie ochrony informacji niejawnych - należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228), a w szczególności:

 1. prowadzenie kancelarii  niejawnej;
 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa;
 3. kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji i nadzorowanie ich realizacji;
 4. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.