numery alarmowe

Zaświadczenie ze zdarzenia

Strona Główna / Informacje / Zaświadczenie ze zdarzenia

Informacja na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej.

Wnioski dostępne są w sekretarce KP PSP w Myśliborzu lub można je pobrać (kikając tutaj)

Wnioski dotyczące wydawania zaświadczenia o zdarzeniu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1

      lub

      na konto UMiG Myślibórz nr: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002

     „Za wydanie zaświadczenia z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej”

Opłata wynosi 17,00zł.
Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć:

- w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu

   ul. Lipowa 1B 74-300 Myślibórz.

      - listownie na adres Komenda Powiatowa PSP w Myśliborzu

         ul. Lipowa 1 B 74-300 Myślibórz.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenie wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 1960r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

 

Zwolnienia z opłat

Zgodnie z art. 7 ustawy o płacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz.U. Nr 255, poz. 1635) zwalnia się z opłaty skarbowej:

  • Pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstwicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsylarne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Jednostki budżetowe;
  • Jednostki samorządu terytorialnego;
  • Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wpis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
  • Osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody; oraz zakłady ubezpieczeń

W sprawie wydania zaświadczenia można kontaktować się z wydziałem operacyjno-szkoleniowym pod numerem (95 747 20 96 wybierając numer wewnętrzny 107)